Byggahusguide-logga

Byggnadsnämnden

Uppgifter & Ansvar

Vad gör byggnadsnämnden?

I varje kommun finns det en nämnd som ansvarar för ett antal uppgifter enligt plan- och bygglagen. Byggnadsnämnden (stadsbyggnadsnämnden) prövar frågor om bygglov, rivningslov, marklov, bygganmälan och rivningsanmälan.

Nämnden ansvarar också för frågor om startbesked / slutbesked, att fastställa kontrollplaner, besluta om kontrollansvariga samt anordna tekniska samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd under byggprocessen.

Skriv till oss!

Vill du samarbeta med oss?

Kontakta oss

@byggahusguide.se

Följ oss på instagram

Meny