Byggahusguide-logga

Byggsamråd / Tekniskt samråd

När ska ett byggsamråd / tekniskt samråd hållas?

När ett lov har getts eller en bygganmälan har kommit in, ska kommunen kalla till ett tekniskt samråd. På samrådet fastställs kontrollplanen och man går bland annat igenom hur arbetet ska planeras och organiseras samt övriga handlingar.

För att det ska till ett tekniskt samråd så krävs det att:

 • åtgärden kräver en kontrollansvarig
 • ett tekniskt samråd inte är uppenbart onödigt, eller
 • byggherren har begärt ett tekniskt samråd.

Vilka kallas till ett tekniskt samråd?

Det är byggnadsnämnden som skriftligen kallar till samrådet. Man kallar alltid byggherren och kontrollansvarig.

Under mötet förs det protokoll av kommunen över vad som sagt och bestämts och man upplyser även om det behövs något mer tillstånd eller anmälan till annan myndighet.

Om kontrollplanen skulle vid ett senare skede ändras, ska det anmälas till kommunen.

Vad går man igenom i ett tekniskt samråd?

 • arbetets planering och organisation,
 • byggherrens förslag till kontrollplan,
 • övriga handlingar som byggherren har lämnat in till byggnadsnämnden,
 • om samrådet avser en rivningsåtgärd, hur förekomsten av tänkbart farligt avfall har inventerats,
 • behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök,
 • behovet av eventuella tillsynsåtgärder,
 • behovet av färdigställandeskydd,
 • behovet av utstakning,
 • byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked, och
 • behovet av ytterligare tekniska samråd eller andra sammanträden

 

För mer information om Tekniskt samråd besök Boverkets hemsida

Skriv till oss!

Vill du samarbeta med oss?

Kontakta oss

@byggahusguide.se

Följ oss på instagram

Meny